thgaminghuhaha

[[bao gồm thông tin: bắt đầu]]

[[include: kaktuskontainer: more-by-darkstuff]]

[[bao gồm thông tin: end]]

[[bao gồm thành phần: khối hình ảnh
tên = MS |
caption = Khu vực được công chúng gọi là tiểu bang [* https: //commons.wikimedia.org/wiki/File: Massachusetts_in_United_States_ (zoom) .svg Massachusetts.]
]]

** Mã vật thể #: ** SCP-4006

** Phân loại: ** Thaumiel

** Quy trình quản lý đặc biệt: ** Không cần quy trình ngăn chặn cụ thể. Các hành động liên quan đến SCP-4006 phải tuân theo quy trình tiêu chuẩn về duy trì tấm màn che (Giao thức MtV-4006).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License