Primary Scratch Paper

CỦA TA! CẤM ĐỘNG VÀO!


In testingNÀNỈ?!

á há há =')

đây là cái giề?

sự vi diệu chăng?!

toi đang thử nghiệm

thông cảm, đang trong thời kì xung mãn giai đoạn cuối :v

A Special Gift From I Can Fly Company

Welcome back, Dr. Penguin

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]

[[iftags +template]]

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-lv5.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-lv4.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-lv3.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 QUYỀN HẠN
AN NINH 2/4511
classified-lv2.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-XXX-VN
SAFE

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-lv1.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 QUYỀN HẠN 0/4511
AN NINH
classified-lv0.svg
MÃ VẬT THỂ: SCP-4511
Apollyon

[[/iftags]]

[[iftags -template]]
[[include :dr-penguin-s-testing-place:component:scp-classified-bar-woed
|lv=2
|item=SCP-000-VN
|oc=SAFE
|langEN=false
|lang=EN
|lang=false
|trans-level=false
|trans-level=false
|trans-classified=false
|trans-classified=false
]]
[[/iftags]]

[[/iftags]]

[[/iftags]]

[[/iftags]]

[[/iftags]]

[[/iftags]]

[[/iftags]]

[[/iftags]]

[[/iftags]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License