SCP-VN badge

Lưu ý

Các badge chỉ mang tính chất làm sưu tập, sẽ không có thưởng nếu nhận được badge. Nên nhớ rằng: Để có badge trong bộ sưu tập thì bạn phải dịch tốt.
Các badge CHỈ được các Kiểm Duyệt Viên thêm vào. Nếu bạn win 1 badge mà không có badge. Hãy nói với họ và đưa cho họ bằng chứng.

Badge về SCP


Hình ảnh Tên Cách để có
Pro%20tranlastor Pro translator Dịch 10 scp ở wiki chính được trên +3 Rate
Princess%20of%20Pro%20tranlastor Princess of Pro translator Dịch 25 scp ở wiki chính được trên +3 Rate
Queen%20of%20Pro%20translator Queen of Pro translator Dịch 50 scp ở wiki chình được trên +3 Rate
King%20of%20Pro%20translator King of Pro translator Dịch 100 scp ở wiki chính được trên +3 Rate
Master%20of%20Pro%20translator Master of Pro translator Dịch 200 scp ở wiki chính được trên +3 Rate
Hacker%20of%20Pro%20translator Hacker of Pro translator Dịch 500 scp ở wiki chính được trên +3 Rate
International%20Translator International tranlastor Dịch 10 scp không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Princess%20of%20International%20translator Princess of International translator Dịch 25 scp không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Queen%20of%20International%20translator Queen of International translator Dịch 50 scp không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
King%20of%20International%20translator King of International translator Dịch 100 scp không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Master%20of%20International%20translator Master of International translator Dịch 200 scp không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Hacker%20of%20International%20translator Hacker of International translator Dịch 500 scp không phải ở wiki chính được trên +3 Rate

Badge về ngoại truyện


Hình ảnh Tên Cách để có
Taler Taler Dịch 10 ngoại truyện ở wiki chính được trên +3 Rate
Princess%20of%20Taler Princess of Taler Dịch 25 ngoại truyện ở wiki chính được +3 Rate
Queen%20of%20Taler Queen of Taler Dịch 50 ngoại truyện ở wiki chính được trên +3 Rate
King%20of%20Taler King of Taler Dịch 100 ngoại truyện của SCP chính được trên +3 Rate
Master%20of%20Taler Master of Taler Dịch 200 ngoại truyện ở wiki chính được trên +3 Rate
Hacker%20of%20Taler Hacker of Taler Dịch 500 ngoại truyện của SCP chính được trên +3 Rate
International%20Taler International Taler Dịch được 10 ngoại truyện nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Princess%20of%20International%20Taler Princess of International Taler Dịch 25 ngoại truyện nhưng không ở wiki chính được trên +3 Rate
Queen%20of%20International%20Taler Queen of International Taler Dịch 50 ngoại truyện nhưng không ở wiki chính được trên +3 Rate
King%20of%20International%20Taler King of International Taler Dịch 100 ngoại truyện nhưng không ở wiki chính được trên +3 Rate
Master%20of%20International%20Taler Master of International Taler Dịch 200 ngoại truyện nhưng không ở wiki chính được trên +3 Rate
Hacker%20of%20International%20Taler Hacker of International Taler Dịch 500 ngoại truyện nhưng không ở wiki chính được trên +3 Rate

Badge về hub


Hình ảnh Tên Cách để có
Huber Huber Dịch 10 hub ở wiki chính được +3 Rate
Princess%20of%20Huber Princess of Huber Dịch 25 hub ở wiki chính được trên +3 Rate
Queen%20of%20Huber Queen of Huber Dịch 50 hub ở wiki chính được trên +3 Rate
King%20of%20Huber King of Huber Dịch 100 hub ở wiki chính được trên +3 Rate
Master%20of%20Huber Master of Huber Dịch 200 hub ở wiki chính được trên +3 Rate
Hacker%20of%20Huber Hacker of Huber Dịch 500 hub ở wiki chính được trên +3 Rate
International%20Huber International Huber Dịch 10 hub nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Princess%20of%20International%20Huber Princess of International Huber Dịch 25 hub nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Queen%20of%20International%20Huber Queen of International Huber Dịch 50 hub nhưng không phải ở wiki chính
King%20of%20International%20Huber King of International Huber Dịch 100 hub nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Master%20of%20International%20Huber Master of International Huber Dịch 200 hub nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Hacker%20of%20International%20Huber Hacker of International Huber Dịch 500 hub nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate

Badge về SCP Hài


Hình ảnh Tên Cách để có
Joker Joker Dịch 10 scp hài ở wiki chính được trên +3 Rate
Princess%20of%20Joker Pricess of Joker Dịch 25 scp hài ở wiki chính được trên +3 Rate
Queen%20of%20Joker Queen of Joker Dịch 50 scp hài ở wiki chính được trên +3 Rate
King%20of%20Joker King of Joker Dịch 100 scp hài ở wiki chính được trên +3 Rate
Master%20of%20Joker Master of Joker Dịch 200 scp hài ở wiki chính được trên +3 Rate
Hacker%20of%20Joker Hacker of Joker Dịch 500 scp hài ở wiki chính được trên +3 Rate
International%20Joker International Joker Dịch 10 scp hài nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Princess%20of%20International%20Joker Princess of International Joker Dịch 25 scp hài nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Queen%20of%20International%20Joker Queen of International Joker Dịch 50 scp hài nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
King%20of%20International%20Joker King of International Joker Dịch 100 scp hài nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
Master%20of%20International%20Joker Master of International Joker Dịch 200 scp hài nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate
small.jpg Hacker of International Joker Dịch 500 scp hài nhưng không phải ở wiki chính được trên +3 Rate

Badge nhận được phải có sự giúp đỡ của các KDV:


Hình ảnh Tên Cách để có
Peguin%20love%20your%20tranlastion Penguin love your tranlastion Dịch 15 bài được TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals cho Rate +1
Kir%20love%20your%20tranlastion Kir love your tranlastion Dịch 15 bài được KirQKirQ cho Rate +1
Becareful%20with%20Kir Becareful with Kir 15 bài dăng được KirQKirQ nhận xét (Hên lắm Kir mới khen cho, đừng chơi bẩn rồi Kir cho bay acc)
Dicuss%20with%20Kir Dicuss with Kir 30 bài dăng được KirQKirQ nhận xét (Hên lắm Kir mới khen cho, đừng chơi bẩn rồi Kir cho bay acc)

Badge về thời gian làm thành viên


Hình ảnh Tên Cách để có
Member%20of%201%20month Member of 1 months Làm thành viên của scp-vn trong 1 tháng
Member%20of%202%20months Member of 2 months Làm thành viên của scp-vn trong 2 tháng
Member%20of%205%20months Member of 5 months Làm thành viên của scp-vn trong 5 tháng
Member%20of%201%20year Member of 1 year Làm thành viên của scp-vn trong 1 năm
Member%20of%202%20years Member of 2 years Làm thành viên của scp-vn trong 2 năm
Member%20of%205%20years Member of 5 years Làm thành viên của scp-vn trong 5 năm
Member%20of%2010%20years Member of 10 years Làm thành viên của scp-vn trong 10 năm

Badge của sự sáng tạo


Hình ảnh Tên Cách để có
Profile%20Creator Profile creator Tạo ra một profile
Theme%20Creator Theme creator Tạo ra một theme đẹp được ít nhất 1 KDV công nhận
Fan work Tạo ra một fan work đăng trên diễn đàn fanwork (không được xóa)

Badge dành cho Dịch Giả trình độ cao


Hình ảnh Tên Cách để có
Massive tranlastor Dịch 1 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +10 Rate
. Pro Massive translastor Dịch 10 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +10 Rate
. Princess of Pro Massive translator Dịch 25 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +10 Rate
. Queen of Pro Massive translator Dịch 50 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +10 Rate
. King of Pro Massive translator Dịch 100 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +10 Rate
. Master of Massive translator Dịch 200 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +10 Rate
. Hacker of Massive translator Dịch 500 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +10 Rate

Badge Đặc biệt


Hình ảnh Tên Cách để có
The%20Dragon%20of%20Taler The Dragon of Taler Dịch hết tất cả ngoại truyện trong 1 hub của wiki chính và mỗi bài được trên +3 Rate
The%20International%20Taler%20Dragon%20Edittion The International Taler Dragon Edittion Dịch hết tất cả ngoại truyện trong 1 hub nhưng kho phải hub của wiki chính và mỗi bài được trên +3 Rate
The Ultra King Dịch 1000 đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +3 Rate
. The King of Rate Dịch 1 bài đăng bất kì trên toàn thế giới được trên +20 Rate
Badge ??? [DỮ LIỆU BỊ GIẤU]
. The Legendary Member Có được tất cả badge

Lời nói cuối

Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới:
Dragon VietnamDragon Vietnam
noobNgunoobNgu
Vì đã giúp mình trong cả quá trình làm badge

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License