SCP-9956

Item #:SCP-9956

Phân Loại:Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:SCP-9956 được chứa trong một căn phòng tiêu chuẩn của một người.SCP-9956 không được phép nói ngoài thời gian thí nghiệm và phỏng vấn,nếu nói thì SCP-9956 bắt buộc phải nói điều ngược lại với điều mà SCP-9956 định nói,nếu không sẽ kích hoạt một khả năng khác thường của SCP-9956 .Các tiến sĩ cũng không được phép nói chuyện với SCP-9956 khi đang phỏng vấn.
Mô tả:SCP-9956 là một chàng trai khoảng 32 tuối người Mỹ,còn được biết với cái tên James Bluefield.Khả năng dị thường của SCP-9956 có hai thành phần:

Khả năng đầu tiên của SCP-9956 là bất tử.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License