scp 500 vn Bụi virus
rating: 0+x
Mã vật thể: SCP-3000
Phân loại: Thaumiel
Điểm quản thúc: INWBKL Điểm-151
Giám đốc: Kerry Eckelkamp
Trưởng nghiên cứu: David Bell
Đội Đặc nhiệm: SCPF Eremita
Cấp 5/3000
TỐI MẬT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License