scp 153 nháp
rating: 0+x
scp-153.jpg

A specimen of SCP-153, camouflaged

Mã Vật Thể #: SCP-153

Phân Loại: Euclid

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Các mẫu vật của SCP-153 phải được cách li trong các thùng chứa axit có kích thước không dưới 10m x 10m x5m, được làm đầy một phần bởi chất thải và vật liệu hữu cơ, đặt tại Khu Nghiên Cứu Sinh Học-12. Sau mỗi bốn giờ, các thùng chứa sẽ được kiểm tra cả về tình trạng cũng như hàm lượng hữu cơ trong mỗi thùng. Các thùng chứa luôn được kết nối với bất kì hệ thống ống nước cả bên trong lẫn bên ngoài trong mọi trường hợp.

Các cá thế SCP-153 hoàn toàn vẫn còn khả năng tồn tại ngoài tự nhiên. Bất cứ báo cáo nào về trường hợp những người mất tích bí ẩn do bồn tắm hoặc vòi hoa sen đều phải được điều tra ngay lập tức. Các đặc vụ phải được trang bị cảm ứng hồng ngoại và tử ngoại để loại bỏ lớp ngụy trang của SCP-153. Bắt sống cá.

Description: SCP-153 appears to be a species of nematode (roundworm) that can reach up to ██ m in length and ██ cm in diameter. Specimens of SCP-153 live in sewers and drain pipes, and while specimens of SCP-153 can live off of most any organic material, they prefer to consume animal tissue.

Specimens of SCP-153 excrete a highly acidic substance similar to [DATA EXPUNGED] from their mouths and gullets, and they have the ability to camouflage themselves both outside and in. SCP-153 has developed a hunting technique where a specimen will swim up a shower or bathtub drain, dissolve the drain cover with its acidic saliva, and camouflage its gullet to look like a standard drain. Shortly after a human enters the shower or bathtub, the specimen [DATA EXPUNGED] back down the drain, leaving almost nothing behind. This entire process usually takes less than █████ seconds.

Addendum 153-01: Specimens of SCP-153 are to be kept isolated from each other except under controlled breeding conditions. –Dr. Kovalanskaya

Addendum 153-02: Incidents in █████████████ suggest that specimens of SCP-153 have started attacking people through sink drains, toilets, [DATA EXPUNGED]. Researchers are investigating how such an apparently simple animal can develop such relatively sophisticated hunting techniques.

Addendum 153-03: Dr. Kovalanskaya has received approval to start a breeding research program with SCP-153, with emphasis on genetic engineering. The program [DATA EXPUNGED] as well as a potential method of organic waste disposal.

Addendum 153-04: A controlled release of SCP-153 instances has been proposed as a potential containment method for stalling the spread of SCP-2717. Approval Pending.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License