SCP-049-VN
rating: 0+x

Vật thể #: SCP-049-VN

Phân loại: Euclid Keter Safe

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: SCP-049-VN phải được đặt trong một (1) lồng kính có đủ các điều kiện để các loài rết có thể sống sót.Ngoài phòng chứa của SCP-049-VN phải có ít nhất 2 nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí.Chỉ có các nhân sự từ cấp 2 trở lên để nghiên cứu sinh học.

Miêu tả: SCP-049-VN là một cá thể rết đực trưởng thành thuộc họ Scutigeridae, dài khoảng 10 cm. SCP-049-VN được tìm thấy tại 1 (một) khu rừng tại Châu Phi. Được chuyển về Site-104 vào năm 2020. Đặc tính dị thường duy nhất của thực thể là có thể gây suy tim các đối tượng trong bán kính 10m Hiện tại không có bất kì sự dị thường gì trong hoạt động của nó.

Sự cố 049-A: Ngày 12/10/2019,phòng chứa của SCP-049-VN bị phá hủy do 1 (một) sự kiện đào tẩu của các đối tượng cấp D.SCP-049-VN chui qua đường ống ở sảnh,trên đường đi nó đã giết chết 20 cấp D,12 nhân viên bảo vệ,25 nhà nghiên cứu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License