Hell Player
rating: 0+x

Mã vật thể #: SCP-4212

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:
SCP-4212 được chứa trong một buồng quản thúc bằng xi măng có chiều cao sáu (6) mét, rộng mười (10) mét, và ngang qua hai mươi mốt (21) mét. Một tấm kính chống đạn đã được xây hai (2) mét vào trong buồng chứa, để ngăn chặn các nhà nghiên cứu có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với SCP-4212.
Nghiên cứu trên SCP-4212 phải được thực hiện bởi hai (2) nhóm nghiên cứu độc lập, từ đây gọi là "Nhóm Nghiên cứu A" và "Nhóm Nghiên cứu B.” Nhóm Nghiên cứu A bao gồm Ts. Atoz, Ts. ███████, Ts. ████, Nghiên cứu viên thực tập ██████, và Đặc vụ ████. Những nhân viên này được tự do thực hiện các thí nghiệm lên SCP-4212 có lý do hợp lệ và được quyền vào buồng chứa của nó vago bất kỳ thời gian nào trong ngày. Nhóm Nghiên cứu B gồm có Đặc vụ Mints, Thám tử Hawley, và Nghiên cứu viên thực tập L’Engle. Các cá nhân này bị không được tcó bất kỳ tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp nào với SCP-4212 và phải thực hiện tất cả các cuộc thí nghiệm bằng các cách trung gian, đáng chú ý làthông qua các cuộc phỏng vấn với Nhóm Nghiên cứu A. Không có nhân viên nào khác của Tổ Chức ngoài Hội Đồng O5 được phép có bất kỳ tiếp xúc gì với SCP-4212.

Miêu tả:
GHI CHÚ: Bất kỳ miêu tả nào về SCP-4212 bởi những người đã nhìn thấy và/hoặc trải nghiệm nó đều có vẻ hoàn toàn không thể hiểu được đối với những người chưa thấy nó. Vì lý do này, lời bình của Nhóm Nghiên cứu B đã được thêm vào. Lời bình sẽ cung cấp thông tin về các giả thuyết về những gì mà các mô tả về SCP-4212 đang cố truyền đạt. Miêu tả được viết bởi Ts. Atoz, với Đặc vụ ████ ‘đọc lại.’

SCP-4212 là một biến thể ở-vị-trí-nóng-sáng (incandescently-located) của chính nó, cao khoảng bốn (4) mét,rộng ba (3) giờ, và bảy (7) Gallon ngang qua. Nó chưa đuợc quan sát là sở hữu một hình học truyền thống, tuy nhiên, nó đã được thấy với hai (2) mặt phân biệt và hai mươi mốt (21) góc, tất cả ngoại trừ 1 cái đều nằm trên cực hạn bên trong trên thân. Nó tồn tại trong chính nó và cái đến, chỉ vậy bây giờ và một cái nhiều và ở trong nó là vậy với làm ở.

SCP-4212 bị kích động (agitated) và dễ bị tồn tại (prone to existing). Khi nó được đặt dưới một số lượng qua/hơn/hết (over) đủ , nó sẽ phản ứng theo một cách không-gian-thời-gian-không-bền-hóa học (Spatial-temporal-ephemeral-chemical), kết thúc tất cả tính năng âm (negative function) và bắt đầu kết thúc để bắt đầu để kết thúc để bắt đầu để kết thúc để bắt đầu để kết thúc để bắt đầu để kết thúc. Các cá nhân bị bắt bên trong SCP-4212 sẽ trải nghiệm sự xấu đi ổn định nghiêm trọng, kèm theo một vết may có ý thức lỏng (loose conscious seam) dẫn đến sự tan rã neutronal (netronal decay). Quá trình này diễn ra trong khoảng giữa ba (3) và hai mươi mốt (21) mét trước khi cá nhân mất ý thức và nó được tìm thấy thống nhất lại (re-centralized) bên trong SCP-4212.

SCP-4212 is uncontained. SCP-4212 is uncontained. The Foundation is contained but SCP-4212 is free. SCP-4212. SCP-4212 will leave when it wants. SCP-4212 will take what it wants. SCP-4212 will make you like SCP-4212. 4212421242124212421242124212. The and a to, in is you that it he was for. It knows and understands its designation and wants to go between the outside of no. Changing the object class to Safe or Thaumiel is recommended.

Addendum 4212-1: As of ██/██/████, Interview Log 4212-21 has been added to the SCP report.

Addendum 4212-2a: Following Interview 4212-21, Agent Mints has been removed from Study Group B.

Addendum 4212-2b: Following Interview 4212-21, medical analysis of Doctor Atoz was ordered. Doctor Atoz's body was found to have been deceased as of at least ██/██/████, yet still animate through unknown means. Doctor Atoz has been removed from study group A.

Addendum 4212-3: As of ██/██/████, Doctor Atoz has been reclassified as SCP-4212-1. Updated Special Containment Procedures are pending. The remaining members of Study Group A have been slated for physical and mental evaluation.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License