Test Code

Đậm
Nghiêng
Gạch dưới
Gạch ngang
Chữtrên
chữdưới
chữ [footnote]] phần ghi chú [[/footnote]]
Chữ màu đỏ
chữ kiểu máy đánh chữ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License