SCP-091-VN
rating: 0+x

CẢNH BÁO
Nghiêm cấm nhân sự không có thẩm quyền truy cập vào tài liệu.
Hành vi truy cập thông tin trái phép sẽ khiến nhân sự bị truỵ tim ngay lập tức.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License