SCP-001-KATE

SCP-6820 và Alpha sẽ ngay lập tức và hoàn toàn bị xoá sổ khỏi sự tồn tại ngay khi tài liệu này được Lưu. Khu vực vốn dùng để chứa chúng sẽ bị lấp lại bằng đất

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License