SandBox của SCP-003 (chưa hoàn thành) bởi Mosin Nagant
rating: 0+x

Vật thể #: SCP-3281

Phân loại: Keter

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Không cách thức nào được biết đến để ngăn chặn sự cố tự phát của các sự cố phụ A hoặc T của SCP-3281, và việc phân bổ tài nguyên hiện đang được ưu tiên trong việc ngăn chặn sự bùng phát của SCP-3281.

Tất cả tài liệu liên quan đến SCP-3281 sẽ được bổ sung vào cơ sở dữ liệu được mã hóa của Hệ thống Phân tích và Phản hồi Tự động 538 (AARS538). AARS538 có quyền truy cập hoàn toàn và ngay lập tức từ quá trình giám sát dân sự của Tổ chức. Trong trường hợp AARS538 phát hiện ra sự bùng phát, hệ thống sẽ phân phối nhóm máy bay không người lái tới khu vực bị ảnh hưởng, và sẽ xả một bình ống phun thuốc lú Loại A (trong sự cố phụ A có bán kính nhỏ hơn .5 km) hoặc các thiết bị gây cháy nổ (trong sự cố phụ T hoặc sự cố phụ A với bán kính lớn hơn .5 km). Đặc vụ Tổ chức sẽ chỉ được gửi đi bởi AARS538 khi mà sự bùng phát được đánh giá tương đối trung hòa.

Bộ nhân viên của Tổ Chức bị nhiễm bởi SCP-3281 và bất kỳ cá nhân nào từng tiếp xúc với họ sẽ được thuyên chuyển ngap lập tức vào buồng của cơ sở 538. Trong khi bị giam giữ tại đó, cá nhân bị nhiễm sẽ được phơi nhiễm bằng thuốc lú Loại A trong khi dữ liệu về hành vi được thu thập và xử lý bởi AARS538. Các cá nhân sẽ chỉ được khi không tìm thấy dấu hiệu của SCP-3281 tồn tại.

Tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của AARS538 sẽ được tự động mã hóa để ngăn chặn việc truy xuất tệp bởi bất kỳ hệ thống nào khác. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu bị cho là bị xâm phạm, AARS538 sẽ tự hủy ngay lập tức bằng thiết bị nổ chứa bên trong mình.

Mô tả: SCP-3281 is a class of memetic diseases that spread through the concepts of specific actions. Twenty-four strains are currently identified. If a human becomes cognizant of the process of performing one of these actions, they will immediately gain a strong compulsion to do so. The longer the individual resists this compulsion, the more severe the psychological effects will become. After 1-3 hours, this results in brain damage characterized by a progressive loss of cognition and self-control. No case has reported resistance against the compulsion for longer than 43 hours.

Individuals may become afflicted with SCP-3281 spontaneously by developing the idea of the anomalous action. SCP-3281 may also be contracted by processing a recorded description or, most commonly, by observing the action being performed by an afflicted individual. Once afflicted with SCP-3281, an individual can only be partially cured with the application of amnestics. While the compulsion and progressive aspect of the disease will be alleviated in these cases, brain damage will remain.

Three subtypes of SCP-3281 exist, designated subtype N, A and T.

SCP-3281-N describes strains that have been universally neutralized to prevent any spontaneous incidents.

SCP-3281-A describes strains in which the threat of a severe outbreak or significant harm to human life is low enough that non-lethal methods are pursued.

SCP-3281-T describes strains which carry a significant risk of severe outbreak or harm to human life. SCP-3281-T also includes any strains with abnormal pathology. All instances of SCP-3281-T are to be approached with lethal force.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License