ProyektAlfa2
rating: 0+x

[[collapsible show="Tài liệu đã bị khoá bởi Hội đồng" hide="Tài liệu đã được mở khoá"]]
Vật thể : SCP-129-VN - Stalker

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:

Miêu tả: SCP-129-VN là b

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License