Nguyen Hua Minh Phat's Profile

Xin chào người ẩn danh. Chào mừng đến với profile của NHMP. Xin tự giới thiệu, ta tên là [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU].

Nhìn giống SCP-001 nhỉ, ta lấy ý tưởng từ đó đấy, nhưng mày sẽ không bị suy tim khi kéo xuống đâu.

CẢNH BÁO

Không có gì để cảnh báo hết. Nó có phải nhận thức độc đâu

Đây là cái ảnh (cho nó giống) SCP-001 ấy mak :))KÍCH HOẠT THÔNG TIN

CÓ CHẾT ĐÂU MÀ PHẢI XÁC NHẬN SỰ SỐNG

KHÔNG GÂY SUY TIM ĐÂU MÀ PHẢI BỎ RÀO CẢN

Xin chào nhân sự trâu hơn bò. Mời nhân sự xem các loại profile của tui

Code Name: NHMP: Version 1 by Nguyen Hua Minh PhatNguyen Hua Minh Phat

Code Name: NOOB: Version 2 by Nguyen Hua Minh PhatNguyen Hua Minh Phat

Cống hiến cho chi nhánh:

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License