Anh trai của tôi
rating: 0+x

Không ai có thể nói là anh tôi lập dị,cũng không thể nói là anh tôi quá lạnh lùng so với trước đây,nói thật là trước đây,anh ấy là một người vui tính,năng động và hài hước nữa.Nhưng bây giờ,anh ấy lúc nào cũng ở trong phòng và cắm đầu vào cái máy tính cũ kỹ và hay gắt gỏng với mọi người…….

Anh ấy là Mark, ██ tuổi,sinh ngày 4 tháng 9 năm ████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License