lamcute

Vật thể: SCP-683-Cương Thi
Phân loại: Keter

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-683 được giam trong một phòng thí nghiệm bao quanh . Ngoài ra, phải luôn có lính canh 24/24 được trang bị một bộ đồ của các đạo sĩ diệt cương thi, họ phải được đào tạo để trở thành một đạo sĩ giỏi.

Chỉ có nhân viên vào thí nghiệm phải mặc một bộ đồ đặc biệt tránh để họ thở ra bên ngoài

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License