back from the dead

Vật thể: Scp-019

Phân loại: Keter

Quy trình quản thúc đặc biệt:Scp-015 phải được duy trì ở nhiệt độ tối thiểu -120°c , tốt nhất ở dưới -150°c . Trong trường hợp mất điện các nhân viên phải cho vật thể vào bên trong thùng chứa nitơ lỏng, để giữ nhiệt độ tối thiểu.
Scp-015 phải được đặt trong khối lập phương với thể tích là 5x5x5, để có thể đạt được điều kiện bảo quản phù hợp. Mỗi tuần nhân viên canh gác, phải luôn kiểm tra vật thể để đảm bảo vật thể trong tình trạng ổn định. Tất cả nhân viên từng tiếp xúc với cá thể phải bị thủ tiêu ngay lập tức tránh những sự cố ngoài mong muốn.
Mô tả: Scp-019 là một căn bệnh có nguồn gốc từ loài thực vật chung họ với loài cây Croton tiglium , lần đầu được

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License