Hell Player again
rating: 0+x
dark

[DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Vật thể #: SCP-550-VN

Phân loại: Keter Safe

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Các cá nhân có nhận thức về SCP-550-VN sẽ được cấp thuốc lú loại A hoặc xóa trí nhớ cấp ██. Tất cả nhân viên từ cấp 3 trở xuống không được phép truy cập tài liệu này và SCP-550-VN sẽ chỉ được biết đến qua tài liệu này. Thay cho SCP-550-VN, tài liệu này sẽ được quản thúc tại điểm 01 trong 1 két sắt ở [DỮ LIỆU BỊ GIẤU]. Bất kỳ câu hỏi nào về SCP-550-VN sẽ không được trả lời, kể cả đối với hội đồng O5.

Miêu tả: SCP-550-VN là một thực thể "Lan truyền phản nhận thức". Bất kỳ ai có nhận thức về nó sẽ càng làm cho tính chất của SCP-550-VN phức tạp hơn và khó nhận thức hơn. Hiện tại, SCP-550-VN đã quá phức tạp đến mức mà không thể miêu tả bằng bất kì cách nào.

SCP-550-VN chỉ được nhận thức ở mức độ tối thiểu và chỉ có thể nhận thức bởi những người không nhận thức được nhận thức của chính mình. Việc cố gắng hiểu nó chỉ làm cho nó phức tạp hơn. Bất kì bản sao nào của tài liệu này đều phải bị tiêu hủy để ngăn chặn việc lan truyền thông tin.

Khả năng kháng nhận thức độc là vô nghĩa đối với sự lan truyền thông tin của SCP-550-VN mặc dù Ts.████████ đã phân loại nó là nhận thức độc.


Complex

1 phần của SCP-████ sau khi tương tác với SCP-550-VN

Wound

1 nhân viên sau khi [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Complex1

Bức ảnh được tìm thấy tại điểm 19, ý nghĩa không rõ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License