Hanoian
rating: 0+x
explosion3(1).jpg

Still frame from Incident 2001-19██-1

Mã Vật Thể #: SCP-2001

Phân Loại: Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Tính đến thời điểm hiện tại, việc quản thúc hoặc ngăn chặn SCP-2001 là không thể. Trong trường hợp này, một số phương án thay thế được thực hiện hỗ trợ cho việc giám sát đối tượng. Các trường hợp dạng Gamma hoặc Beta nếu không liên quan đến NASA hoặc bất cứ tổ chức không gian cụ thể nào sẽ bị theo dõi và giam giữ khi cần thiết. Những nhân sự hoặc các cá nhân của các tổ chức không gian có dấu hiệu phơi nhiễm dạng Gamma hoặc Beta sẽ được sử dụng thuốc lú và điều chỉnh công tác. Kể từ ngày 21/10/20██, mọi trường hợp có dấu hiệu triệu chứng dạng Alpha sẽ được cách ly ở Dãy ██ của Khu ██. Các cá nhân dạng Alpha phép sử dụng các thiết bị thiên văn trong mọi trường hợp. Việc kiểm tra SCP-2001 là bắt buộc đối với mọi nhân viên của Tổ chức.

Phụ Lục 22/4/19██: Sau Sự cố 2001-19██-A, mọi nhân viên của Tổ chức có dấu hiệu phơi nhiễm SCP-2001 sẽ được chuyển công tác ngay lập tức. Xem Báo cáo Sự cố 2001-19██-A (Yêu cầu quyền truy cập Cấp 4 trở lên).

Miêu Tả: SCP-2001 là một chuỗi các dao động thần kinh bất thường xảy ra ở ba trong bốn giai đoạn giấc ngủ của con người. Ở một trong ba giai đoạn này, hạch hạnh nhân ở não bộ sẽ hoạt động mạnh trong khoảng 10-15 phút.1 Sau khi kết thúc, các đối tượng sẽ được chia ra làm ba dạng (tương ứng là Gamma, Beta và Alpha) tùy thuộc vào việc SCP-2001 hoạt động vào giai đoạn nào của giấc ngủ.

SCP-2001 không có sự gia tăng đặc biệt với bất cứ đối tượng nào, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay chủng tộc. Phân tích quang phổ cho thấy SCP-2001 có thể không xuất phát từ các yếu tố bên trong; thay vào đó, khả năng cao là từ những ảnh hưởng bên ngoài. Lưu ý đặc biệt là trong thời gian gần đây, SCP-2001, đặc biệt là các dạng Alpha, bắt đầu ảnh hưởng đến phần lớn các nhà thiên văn học, phi hành gia và các cá nhân khác nghiên cứu về vấn đề không gian.2

Có ba dạng phơi nhiễm SCP-2001 chính:3

Gamma: Những đối tượng trải nghiệm hoạt động SCP-2001 trong giai đoạn hai của giấc ngủ NREM (Non-Rapid Eye Movement) được xếp vào dạng Gamma. Gamma-type individuals are almost indistinguishable from the ordinary population save for a disparaging attitude towards the topic of space travel. Gamma-type individuals show an active aversion to discussing space or space exploration in conversations, and will avoid any and all organizations pertaining to the study and development of human space exploration. It is estimated that █% of the population is currently affected by Gamma-type symptoms of SCP-2001.

Beta: Subjects who experience SCP-2001 during the third stage of NREM sleep are designated Beta-type individuals. Beta-type individuals are characterized by a distinct opposition to space exploration. Beta-type individuals will denounce the importance and safety of space travel in conversations, citing it as "extremely dangerous" or "fruitless". Also common among Beta-type individuals is the tendency to construct elaborate conspiracy theories regarding humans in space. An estimated ██% of popular space-related conspiracies are directly linked to one or more Beta-type carriers, including [REDACTED]. Of note is the fact that the aforementioned individual had never had contact with the SCP Foundation or any of its affiliates.

Alpha: The presence of SCP-2001 during any stage of REM sleep produces an Alpha-type individual. Alpha-type individuals actively attempt to stop or sabotage all forms of space travel. Individuals displaying symptoms of Alpha-type infection will attempt to harm or otherwise interfere with individuals, centers, and activities that pertain to space research or travel. An Alpha-positive Foundation researcher was directly responsible for Incident 2001-19██-A (Level 4 Clearance or higher).

Document SCP-2001-01

Document SCP-2001-09

Addendum 4/30/19██: Research into potential memetic qualities of SCP-2001 is currently ongoing.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License