guhy

Vật thể : Scp-10

**Phân loại : ** Safe Keter

**Thủ tục quản thúc đặc biệt : **Cá thể được tự do đi lại trong khu vực 28, nhằm giúp đỡ các nhân viên canh gác quản thúc các thực thể thể khác. Phong toả khu vực 28,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License