SCP-1105-VN

Mã Vật Thể: SCP-1105-VN

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-1105-1-VN phải được đặt trong một căn phòng tài liệu mật có an ninh cao , mọi nhân viên từ cấp 4 trở xuống không được tiếp cận SCP-1105-1-VN.

Miêu Tả: SCP-1105-1-VN là một quyển sách ã có niên đại từ thời Hy Lạp cổ đại , bìa của SCP-1105-1-VN được làm từ da của một loài cá nhà táng còn những trang giấy của SCP-1105-1-VN được làm từ da của một sinh vật nào đó mà tổ chức không thể tìm được thông tin.

SCP-1105-1-VN có 30 trang với 23 bị một cộng cụ cắt ra , 7 trang còn lại nói về 4 thực thể siêu phàm cố gắng đánh bại những thực thể khác vì một lý do Tổ Chức tin rằng nó nằm trong 23 trang bị mất.

[[collapsible show="Hồ Sơ SCP-1105-2-VN"
Mã Vật Thể: SCP-1105-2-VN

Phân Loại:Keter Apollyon

Thủ Tục Ngăn Chặn Đặc Biệt: Hiện tại mọi phương pháp và tài nguyên tổ chức có chưa đủ để quản thúc SCP-1105-2-VN , ai có
[[/collapsible]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License