CallMeClay-001-BM-1
rating: 0+x

Hắc Nguyệt có hú không?

Không.


Lần cuối Cập nhập: 12/10/1987

Mã vật thể #: SCP-001

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả thông tin thu được từ nghiên cứu của các dị thể khác mà có khả năng được sử dụng để chống lại SCP-001 sẽ được chuyển đến Điểm-01. Bất kỳ sự xóa sổ nào phải được ghi lại càng chi tiết càng tốt để tham khảo khi nghiên cứu SCP-001 và các biện pháp đối phó tiềm năng.

Tất cả các nỗ lực quản thúc và vô hiệu hóa cho SCP-001 đều dưới sự chỉ huy trực tiếp của Quản Trị Viên tại Điểm-01.

Mô tả: SCP-001 là một thực thể entropy có sức mạnh và ảnh hưởng đáng kể được cho là nằm ở đâu đó ngoại thực tại thông thường. Trong phần lớn các hồ sơ trước Tổ Chức, SCP-001 được gọi là 'Hắc Nguyệt'1

Ghi chép lịch sử cùng với lời khai từ Quản Trị Viên, chỉ ra rằng ảnh hưởng của SCP-001 lên thế giới vật chất bao gồm sự xóa sổ đột ngột và ngẫu nhiên của các sinh vật có ý thức. Các sự xóa sổ này bao gồm các sinh vật được đề cập đến tự biến đổi thành một chất rắn màu đen, sau đó biến mất hoàn toàn sau bốn giây.2

Theo Quản Trị Viên, sự xóa sổ này cực kỳ hiếm — xảy ra chỉ một lần mỗi vài thập kỷ — nhưng ông ấy khẳng định rằng tần số và tốc độ của các sự xóa sổ này sẽ dần tăng lên nhanh chóng. Hiện tại không rõ rằng SCP-001 sở hữu trí thông minh thực sự hoặc đơn giản hoạt động như một thế lực vô tư.

Thông tin về SCP-001 thu hồi từ vô số các nguồn lịch sử và tiền sử gợi ý rằng nó không có khả năng hoạt động khi bị quan sát trực tiếp. Tuy nhiên, các nguồn này không thể được chứng minh là đáng tin cậy, do không có sự cố ghi lại về cách tiếp cận này thực sự thành công. Ngoài ra, do thực tế là SCP-001 không tồn tại trong thực tại thông thường và hoạt động từ xa, hiện tại quan sát trực tiếp nó là không thể.

Do thực tế là — nếu giả thuyết của Quản Trị Viên là đúng — SCP-001 có khả năng gây ra một mối đe dọa hiện hữu toàn thể nếu được để lại với âm mưu của riêng nó, sự thi hành của Dự Án Oromasdes đã được chấp thuận. Dự Án Oromasdes bao gồm sự chủ tâm chế tạo và sửa đổi của các vật thể dị thường để hỗ trợ trong quản thúc hoặc vô hiệu hóa SCP-001.


Phụ lục 001-1:

Để biết thêm thông tin về các nỗ lực quản thúc trực tiếp đối với SCP-001, tham khảo hồ sơ đính kèm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License