The Sandbox for Writting of a Penguin #1

CỦA TA! CẤM ĐỘNG VÀO!Hồ Sơ SCP

WELCOME TO I CAN FLY COMPANY =)


Truyện SCP

WELCOME TO I CAN FLY COMPANY =)Đây là ta: TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals, Chúa Cánh Cụt =)))

Trang của ta: Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Cwappy Penguin
Đây là 'cổng dịch chuyển tức thời' của ta để tiện qua lại, đừng động vào.

Cổng dịch chuyển qua các Sandbox của ta:

  • Các Sandbox cho dịch truyện:
  • Các Sandbox dịch truyện lớn hơn:
  • Các Sandbox cho ghi truyện:
  • Dr. Penguin's Record Table:
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License