The Sandbox for Writting of a Penguin #1

CỦA TA! CẤM ĐỘNG VÀO!

Hồ Sơ SCP

WELCOME TO I CAN FLY COMPANY =)Truyện SCP

WELCOME TO I CAN FLY COMPANY =)


Đây là ta: TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals, con cánh cụt của thời đại :)

Trang của ta: Trang Cá Nhân của Ts. ██████ Penguin
Đây là 'cổng dịch chuyển tức thời' của ta để tiện qua lại, đừng phàn nàn

Cổng dịch chuyển qua các Sandbox của ta:

  • Các Sandbox cho dịch truyện:
  • Các Sandbox dịch truyện lớn hơn:
  • Các Sandbox cho ghi truyện:
  • Dr. Penguin's Record Table:
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License